Regulacje prawne związane z gazomobilnością i elektromobilnością

Regulacje ustawowe, rozporządzenia i projekty związane z paliwami alternatywnymi, elektromobilnością i gazomobilnością.

Stan na 12 marca 2018r.

 1. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  z dnia 11.01.2018r.

  Zakłada rozwój infrastruktury związanej z paliwami alternatywnymi i budową m. in.:

  • stacji ładowania samochochodów elektrycznych,
  • stacji tankowania CNG w aglomeracjach miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców i wzdłuż kluczowych dróg międzynarodowych,
  • stacji tankowania / bunkrowania LNG.

  Zobowiązuje również instytucje państwowe oraz samorządowe do częściowej wymiany flot obsługujących je pojazdów na zero- i / lub niskoemisyjne w perspektywie najbliższych lat.
  Wprowadza możliwość ustanowienia Stref Czystego Transportu przez gminy i miasta.
  Będzie w nich możliwe ograniczenie ruchu nieekologicznych pojazdów, poza napędzanymi:
  - energią elektryczną,
  - wodorem,
  - gazem ziemnym CNG i LNG;

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
  z dnia 5 grudnia 2017r.
  Zakłada m. in. likwidację akcyzy na gaz CNG i LNG.
  Planowany termin wejścia w życie od 1.06.2018.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
  Zakłada m. in. wprowadzenie oznaczania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi za pomocą naklejek na przednią szybę.
  Zasilanych:
  - sprężonym gazem ziemnym (CNG),
  - skroplonym gazem ziemnym (LNG),
  - wodorem,
  - energią elektryczną,
  Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia 1.07.2018.
 4. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy - Prawo energetyczne
  Zakłada utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
  Wśród jego zadań będzie m. in.:
  - wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub
  innych paliw odnawialnych;
  - wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży
  sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
  pochodzącego z biometanu, wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do
  ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie;
  - pomoc dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw
  ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego
  (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), wykorzystywanych w transporcie;
  - wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię
  elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), w tym
  pochodzący z biometanu lub wodór;
  - wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały
  formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz
  ziemny (LNG), wodór lub energię elektryczną;
  - wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG),
  wodorem lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną.